Call us: +91- 9811 142 053,
           9210 300 006
Email Id: info@shivaashray.com


Contact us

Shiva Ashray Welfare Society

A-1/90, Keshav Puram Lawrence Road, Delhi-110035
Email:shivashraywelfaresociety@gmail.com
Architects: Basic Concepts, Mumbai-Delhi-Singapore

Management Committee:

Chairman : Sh. Rajiv Aggarwal +91 9897546113
President : Sh. Sushil Tayal +91 9311042050
Vice President : Sh. Dinesh Goel +91 9312502325
Secretary : Sh. B.B. Bansal +91 9311081408
Treasurer : Sh. Bharat Bansal +91 9210300006

Enquiry


 

 

 

 
 
..